0488 214 1 500

1. Bireysel Başvuru

a) Adaylar MSM kapsamında bulunan yeterliliklerden sınava gireceği mesleği seçer ve sınav ücret tarifesine göre ilgili sınav ücretini MSM’ye öder.

b) Aday başvuru esnasında teşvikten yararlanmak istediğini belirtir ve kendi adına kayıtlı (açık, vadesiz TL hesabına ait) IBAN numarasını MSM’ye bildirir.

c) Sınavdan başarılı olan adaylar MSM tarafından teşvikten yararlanma listesinde yer alan kişilerin IBAN numarasını MYK’ye bildirir.

d) MYK tarafından Bakanlar Kurulunca belirlenen limitler dâhilinde sınav ücreti tutarı sınavdan başarılı olan adaylara iade edilir.

2. Tek Nokta Teminat

a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üçüncü kişi veya kuruluş tarafından tek nokta başvurusunda belirtilen sınav ücretine karşılık teminat olarak gösterilebilir.

b) Teminat süresi ilk başvuru tarihinden itibaren bir yıldan az olamaz.

c) MSM tarafından belgelendirme kararı alındıktan sonra teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilere ilişkin geri ödenecek tutarların bilgisi ile istenen kayıtlar MYK’ye iletir. MYK, Bakanlar Kurulu kararında belirtilmiş üst limitleri aşmayacak şekilde ilgili sınav ücretlerini MSM’ye ait banka hesabına iade eder.

d) İlgili teminat YBK tarafından irat kaydedilir. MSM’nin alacağı bedel mahsup edildikten sonra kalan tutar üçüncü kişi veya kuruluşa iade edilir.

3. Tek Nokta Peşinat

a) Tek nokta başvurusu asgari 10 kişilik aday grubu için yapılabilir. 10 kişinin aynı ulusal yeterliliğin sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

b) Sınav ücretleri MYK tarafından belirlenen kurallar dâhilinde üçüncü kişi veya kuruluş tarafından MSM’ye peşin olarak ödenir.

c) Belgelendirme kararının akabinde teşvikten yararlanma hakkı kazanan adayların sınav ücretleri MSM tarafından Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu üst limitler dâhilinde üçüncü kişi veya kuruluşa iade edilir.

4. Tek Nokta Başvurularına İlişkin Ödemeleri Gerçekleştirebilecek Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar;

a) Adayların işverenleri,

b) Adayların ya da işverenlerinin mensubu olduğusendika, vakıf, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile bunların oluşturduklarıbirlik, federasyon ve konfederasyonlar ile MYKtarafından izin verilen diğer siviltoplum kuruluşları

5. Üretici Firmalar

a) 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında orta ve üstü büyüklükte işletmelerden olup,üreticisi olduğu marka tescilli ürünlere ait ülke genelinde veya belirli bölgelerde bayi ağı bulunanüretici firmalar ürettiği ürünlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi meslek erbaplarıtarafından uygulanmasını istemesi halinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu meslekleriicra eden ve belge sahibi olmak isteyen kişiler adına “Tek Nokta Başvurusu” yapabilir.

b) MSM ile üreticifirma arasında MYK’nin bilgisi dâhilinde bir protokolün imzalanır.