0488 214 1 500

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

MSM Mesleki Sertifikalandırma Merkezi Sınav ve Belgelendirme Ltd. Şti. (bundan böyle MSM olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereği meslekiyeterliliksınavınabaşvuruyapan“başvurusahipleri”,başvurusukabuledilenvesınava alınan “adaylar” ve belge almaya hak kazanan “belgelendirilmiş Adayların verilerini kaydetmekte, kanuni yükümlülükler nedeniyle belirli bir süre saklamakta ve/veya güncellemekte, kanuni yükümlülükler nedeniyle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) vb. kurumlarla paylaşmakta, bu verilerin saklanması ve muhafazası için gerekli teknik ve idari tedbirlerialmaktadır.

1.MSM’nin Talep Ettiği Verilerin İşlenme Amaçları ve HukukiSebepler

 • MSM, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği mesleki yeterlilik sınavlarıiçinbaşvuru,sınav,belgedüzenleme,gözetimvebelgeyenilemesüreçleriiçin başvuru sahiplerinin verilerinialmaktadır.
 • MSM sınava başvuru yapacakadaylardan;
  • Nüfuscüzdanıbilgileri(ad,soyad,cinsiyet,T.C.kimliknumarası,doğumtarihi)
  • İletişim bilgileri (adres, telefon, e-postaadresi)
  • Çalışma bilgileri (çalışma durumu, çalıştığı işyerinin adresi,tecrübe)
  • Eğitim durumubilgisi
  • Sınavesnasındauzmandesteğigerektirecekherhangibirsağlıkdurumuve/veya fiziksel engelbilgisi
  • IBAN bilgisi (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği ücret iadelerinin adaya yapılabilmesi amacıyla) talepetmektedir.
 • MSM, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği sınavlar esnasında adayların sınav performanslarını kamera kaydına almakta ve 1 yıl süreyle saklamaktadır.

Kişisel veriler, sair tüm yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu konuda talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi ile ilişkili olarak işlenmektedir.

2.      Kişisel Verilerin Aktarıldığı/PaylaşıldığıKişi/Kurumlar

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, diğer mevzuat hükümleriuyarıncabilgiaktarımınaizinverilenkurumvekuruluşlaraveyinemevzuatauygun şekilde KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere de Kurumumuzcaaktarılabilecektir.

Bu kapsamda;

 • Adayların bilgileri, sınavların açılabilmesi ve belgenin düzenlenebilmesi amacıyla MYK’yaaktarılmaktadır.
 • Adaylar adına sınav ve belgelendirme ücreti yatıran adayların çalışmakta olduğu firmalara, adayların sınav sonuçlarıaktarılmaktadır.
 • Adayların başvuru yaptığı, 5174 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Oda ve Borsaların görevlendirdiği kişilere, adayların sınav sonuçlarıaktarılmaktadır.
 • Kanunen tabi olunan denetimler (mali-idari denetimler, vergi denetimleri, MYK ve TÜRKAK denetimleri) sebebiyle, söz konusu kurum/kuruluşlara talep ettikleri bilgi ve belgeleraktarılmaktadır.
 • Finansal kayıtların tutulması ve faturalandırma işlemlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sınava başvuru yapan adayların bilgileri hizmet alınan mali müşavirlepaylaşılmaktadır.
 • Adaylar adına sınav ve belgelendirme ücreti yatıran üretici firmalara adayların sınav başvuru bilgileri ve sınav sonuçları aktarılmaktadır.
 • Adayların sınav işlemleri yazılım sistemi üzerinden takip edildiği için, adayların bilgileri yazılım firması ilepaylaşılmaktadır.

3.      Kişisel Verilerin Kaydedilmesi /Saklanması

Adayların kişisel verileri, MYK mevzuatı ve TS EN ISO 17024: Personel Belgelendirme Standardı gereğince sınav dosyalarında fiziksel olarak tutulmakta, ayrıca bilgisayar ortamında muhasebe programı, MSM sunucularında, sınav yazılımı ve MYK portalında saklanmaktadır. Bu doğrultuda;

 • Kişisel veriler , MYK mevzuatı gereği 10 yıl boyunca saklanmakta, süre sonundaimha edilmektedir.
 • Sınavlarboyuncakaydedilenkamerakayıtları,1yılboyuncasaklanmakta,süresonunda imhaedilmektedir.

Haklarınız

6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesindeki düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, aday ve belgeli adayların sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğiniöğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talepetme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileribilme,
 5. Kişiselverilerinizineksikveyayanlışişlenmişolmasıhalindebunlarındüzeltilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698SayılıKanunveilgilidiğerkanunhükümlerineuygunolarakişlenmişolmasınaragmen, işlenmesinigerektirensebeplerinortadankalkmasıhalindekişiselverilerinizinsilinmesiniveya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itirazetme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınızbulunmaktadır.

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kuruluşumuza iletmeniz (+90 488214 15 00 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden veya info@meslekisertifika.com.tradresi üzerinden) ve/veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletilmesi durumunda; talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maaliyet doğurması halinde Kuruluşumuz tarafından KişiselVerileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretalınacaktır.